PHÂN BÓN HÓA HỌC

Posted on February 28, 2010

0


Đầu tiên chia ra làm 2 loại : Phân bón đơn và phân bón kép.
1) Phân bón đơn:
a.Phân đạm(chứa N):Phân Urê:CO(NH2)2 chứa 46.67%N
-Phân amoni nitrat NH4NO3(đạm 2 lá)
-Phân amoni clorua NH4Cl
-Phân amoni sunfat (NH4)S04(đạm 1 lá)
b) Phân lân(chứa P):Phân lân tự nhiên Ca3(P04)2
-Phân supe phôphat kép Ca(H2P04)
-Phân supe phôphat đơn Ca(H2P04)2 và CaS04
c) Phân Kali (chứa K) thường dùng là :K2S04,KCl
2) Phân bón kép là loại chứa 2,3 nguyên tố dinh dưỡng trên:
*KN03;(NH4)2,H2P04
Pbk NPK là hh gồm:NH4,N03,Ca(H2P04)2 và KCl
3) Phân vi lượng : B,Zn,Mn

LỢI ÍCH

Nguyên tố N:kích thích cây trồng phát triển mạnh.
Nguyên tố P:kích thích sự phát triển của bộ rễ thực vật.
Nguyên tố K:tổng hợp nên chất diệp lục và kích thích cây trông ra hoa,làm hạt.
Nguyên tố S:tổng hợp nên protein
Nguyên tố Ca,Mg cần cho thự vật để sinh sản chất diệp lục.
Các nguyên tố vi lượng,cây cần rất ít nhưng lại cần thiết cho sự phát triển của cây trồng.

TÁC HẠI:

Nếu dùng quá nhiều phân đạm,lân so với nhu cầu cây trồng sẽ gây ô nhiễm nặng nề nguồn nước sông hồ,nguồn nước ngầm.
Nguồn  http://community.h2vn.com/index.php?PHPS

Advertisements