Mục tiêu của Giáo dục môi trường-Học tập môi trường

Posted on March 19, 2010

0


Hội nghị quốc tế đầu tiên về chủ đề vấn đề môi trường là Hội nghị Môi trường và Con người Liên Hiệp Quốc được tổ chức vào năm 1972 tại Stốc-khôm, Thụy Điển. Hội nghị này đã đề cập đến sự cần thiết của giáo dục môi trường và kế hoạch giáo dục dựa trên sự hợp tác quốc tế. 5 năm sau đó (1977), Hội nghị liên chính phủ về giáo dục môi trường đã được tổ chức tại Tbi-li-xi. Trước đó, vào năm 1975 cũng đã có cuộc Hội thảo các chuyên gia về giáo dục môi trường được tiến hành tại Bê-ô-grát để chuẩn bị cho Hội nghị tại Tbi-li-xi.

Khái niệm về giáo dục môi trường-học tập môi trường trên thế giới là thành quả đạt được từ Hội nghị Tbi-li-xi và Hội nghị Bê-ô-grát. Tuyên bố chung của các nước tham dự Hội nghị Tbi-li-xi gồm 5 điểm mục tiêu sau:

(1) Quan tâm: Giúp các tổ chức xã hội và cá nhân biết cảm thụ và quan tâm đến môi trường nói chung và vấn đề môi trường nói riêng.
(2) Tri thức : Giúp các tổ chức xã hội và cá nhân có được nhiều trải nghiệm về môi trường và các vấn đề của nó, có tri thức cơ bản về môi trường và các vấn đề của nó.
(3) Thái độ: Giúp các tổ chức và cá nhân có được động cơ tham gia tích cực cải thiện và bảo vệ môi trường, có tình cảm và giá trị quan đối với môi trường.
(4) Kỹ năng : Giúp các tổ chức và cá nhân có kỹ năng xác định và giải quyết các vấn đề môi trường.
(5) Tham gia: Cung cấp cho moị người cơ hội được tham dự tích cực vào mọi hoạt độngcó mục tiêu giải quyết vấn đề môi trường.

Mục tiêu giáo dục môi trường-học tập môi trường cũng có thể chia làm 4 nội dung sau:
[Quan tâm] Tương đương mục “Quan tâm” của Tuyên bố Tbi-li-xi
[Hiểu biết] Tương đương mục “Tri thức” của Tuyên bố Tbi-li-xi
[Năng lực giải quyết vấn đề]
Tương đương mục “Thái độ và Kỹ năng” của Tuyên bố Tbi-li-xi
[Hành động] Tương đương mục “Tham gia” của Tuyên bố Tbi-li-xi

Advertisements
Tagged:
Posted in: Uncategorized