Các văn bản GDĐT về môi trường và GDBVMT

Posted on March 23, 2010

0


Thông tư liên tích số: 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT
Hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010.

Luật Bảo vệ Môi trường
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Công văn số 8285/BGDĐT-CTHSSV, ngày 9/9/2008
Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trường học

Quyết định 1363/QĐ-TTg
Về việc phê duyệt Đề án “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”

Advertisements
Tagged: ,
Posted in: Uncategorized