THƠ VUI HÓA HỌC trong TRUYỆN KIỀU

Posted on April 8, 2010

0


Nhớ lại năm nào Văn giao lưu với Hóa, phát hiện nhiều điều thú vị về hóa học trong tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du…

..
Pha nghề thi họa đủ mùi Ca ngâm (canxi)
Sự mình cũng rắp lân La giãi bày (Lantan)
“F” cung cầm nguyệt thử tài ca ngâm (Flo)
Lạ cho mặt Sắt cũng ngây vì tình (Fe)
Truyền cho cải tán Dy hình (dysprosi)
Tay không chưa dễ kiếm vành ấm No (nobeli)
Nghĩ đi nghĩ lại quanh Co (coban)
Đào non sớm liệu Xe tơ kịp thì (xenon)
Dù chăng xét tấm tình Si (silic)
Dãi dầu tóc rối da Chì quản bao (Pb)
Ai cho kén chọn Vàng Thau
Mặt Mo đã thấy ở đâu dẫn vào (molipden)

<Chẳng những trong truyện Kiều có nhìu nguyên tố Hóa học mà còn phát hiện được Sở Khanh nhà ta có cái tên Tây là Molipden (kekeke)>

<cái này đặt biệt hơn là dùng chữ “cờ ” và chữ “vờ” để tạo hai nguyên tố và còn cho biết tên cúng cơm của Thúy Kiều là Na>

Trăm năm trong cõi người Ta (tantan)
Chữ tâm kia mới bằng Ba chữ tài (bari)
Thẹn mình đá nát Vàng phai (Au)
Nghĩ con vắng vẻ thương người nết Na (natri)
Trải bao thỏ lặn Ac tà (actini)
Đem tình cầm Sắt đổi ra cầm “C” (Fe, Cacbon)
Như chàng có vững tay Co (coban)
Phải người trăng gió vật “V” hay sao (vanadi)

(st)

hoahocvietnam.org

Advertisements