Từ tính của màng kim loại chịu tác động của điện trường

Posted on April 20, 2010

0


Nhóm đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường ngoài lên các màng sắt từ siêu mỏng đa lớp PePt/Pt hoặc FePd/Pd chế tạo trên đế MgO bằng phương pháp epitaxy. Các màng này có cấu trúc trật tự hóa học (phân tích bằng nhiễu xạ tia X) và có độ từ cứng cao, có trường dị hướng là 8 T (cho FePt) và 2,5 T (cho FePd).

Phép đo từ quang cho các kết quả thông thường như ta vẫn biết, tuy nhiên, các đường cong này bị dịch chuyển mạnh dưới tác dụng của điện trường ngoài từ – 400 mV đến 1000 mV.

Cụ thể là, lực kháng từ Hc có thể thay đổi từ 0 đến 5% dưới tác dụng của điện trường ngoài từ -400 đến -1000 mV. Sự thay đổi từ tính này có thể được hiểu một cách đơn giản là dưới tác dụng của điện trường ngoài, điện tích bề mặt của màng thay đổi mạnh, do màng là kim loại nên phần sâu bên trong ít bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên, ở màng mỏng, hiệu ứng bề mặt trở nên mạnh mẽ và do đó sự thay đổi mật độ điện tử bề mặt dẫn đến sự thay đổi dị hướng từ bề mặt (yếu tố này trong các màng mỏng từ rất đáng kể) và làm thay đổi tính chất từ của màng mỏng.

Các kết quả này rất khả quan để phục vụ các ứng dụng của hệ MEMS (Vi cơ điện tử ) và NEMS (Nano cơ điện tử).

NACESTI (Theo Physics, 12/2007)

Advertisements